ถาเปนเครองบนทางทหารกจะเปนนำมนเชอเพลง เจท-8 Jet-8. 10 อนดบ เครองบนทหารทแพงทสด อนดบ 10. ว ธ พ บเคร องบ นเจ ท เคร องบ นรบ Ep 6 […]