เรอดำนำสวนตวนมชอวา เดอะ เนยค จคนไดราว 20 ชวต ภายในหรหรา ผลตขนมาเพอเศรษฐโดยเฉพาะ หมดยคสะสมเรอยอรช-เครองบนเจท. ยนดตอนรบส เอมเจท สมผสประสบการณการบน บนเครองบนสวนตวของทานทหรหราเหนอระดบทไมมใครเทยบได ดวย. สารคด ว ศวกรรมน าท ง ตอนท […]