เครองบนรบเบาเปนตลาดทคอนขางจะอมตว มนจะมการแขงขนทรนแรงมากระหวางเครองบนแบบตางๆ เชน Tejas อนเดย JF-17 ปากสถาน-จนhttpsaagth1. – After Big Bertha. ป กพ นในบอร ด ยานยนต เครองบนขบไลโจมตเบา FA-50 เกาหลใตจะไดรบการรบรองตดตงกระเปาะชเปาหมาย Sniper […]