ในป 2559 สโมสรแอรฟอรซ เซนทรล ไดซอสทธการแขงขนของ สโมสรฟตบอลเซนทรลราชสห ทยตการทำทมไป มาทำทมตอแลวรวมมอกบ โรงเรยนฤ. ขาว แอรฟอรซ ลาสด ฟฟา เวลด แรงกง. ด ท วร ได ท […]