ประเภท เครองบนโจมตและลาดตระเวนปกสองชน สองทนง ความเรวสงสด 306 กม. เครองบนโจมตแบบท 5 บจ5 หรอ ov-10c เขาประจำการครงแรกเมอ ป 2514 และ. June 5 1941 China Japanese […]

38990- บาท ZenBook 14 Ultralight มาพรอมกบพอรต IO แบบจดเตม พลงอยางดวนๆ ไดทกทดวยทชารจบนเครองบน ทชารจแบบพกพา หรอ. อนดบท 7 ม. Ltv A 7 Corsair Ii […]