ระบบเรยกชอเครองบนของโบอง สำหรบเครองบนพาณชย เรมจากชอตนแบบของเครองบน เชน 747 แลวตามดวยขดและ. บรษท โบอง Boeing Co และ บรษท เอเอนเอ โฮลดงส ANA Holdings ประกาศการตดสนใจสงซอเครองบนรน 787 ดรมไลเนอร ของสายการบนสญชาตญปนมาก. […]