หนงสงครามโลกครงท 2 ระดบขนหงในตำนานอกเรองของโลกทกำกบโดยพอมดแหงฮอลลวด Steven Spielberg แมจะชนะถง 5 สาขารางวลออสการ แตกได. 10General Dynamics F-16 Fighting Falcon F- 16 เหยยวจอมรกรบเปนหนงในเครองบนทไดรบความนยมมากทสดในโลก ดวยความสามารถในการตอสขนสงทไดรบการ. ป กพ […]