ใชทางหลวงหมายเลข 203 ไปทาง อดานซาย ผานหลก กม61 มาเลกนอย ทางเขาสวนองนอยทางซายมอ สวนรานชาโต เดอ เลย อยเลยทางเขา. จองตวเครองบน ดอนเมอง-เลย กบ Traveloka มาเชคราคาตวเครองบน และคนหาตวเครองบนราคาถกทสดกนดกวา จองงาย สะดวก […]