ถาบอยเดนทางดวยรถไฟฟาสายสเขยวทกวน เขาจะเสยเงนคาโดยสารไป-กลบอยทวนละ 208 บาท หยดเสาร-อาทตย เฉลยแลวทำงานเดอนละ 22 วน. ลงนามในประกาศกำหนดคาโดยสารโครงการรถไฟฟาสายสเขยว อตราใหมเกบตลอดสายไมเกน 104 บาท เรม 16 กพน เตรยมเสนอครมแกสญญา. บ านสำเร จร ปราคาถ […]