เรอดวนเจาพระยาจอดรบสงผโดยสารทง 2 ฝงของแมนำเจาพระยาทาเรอกลางอยทสะพานตากสนซงสามารถเปลยนเสนทางไปใชรถไฟฟา. ความคดเหนท 5 ชนดของเรอดวนเจาพระยา 1. ป กพ นโดย Fah Sunrise ใน โทรศ พท ม อถ อ น กแสดงหญ […]

สำหรบการเดนทางดวยเรอดวนเจาพระยา นอกจากจะตองสงเกตวาทศทางเรอไปทางไหน ระหวางไปนนทบร หรอไปเอเชยทค. -นงเรอดวนเจาพระยาไปลงวดอรณ คาเรอดวนเจาพระยา ธงสสม 15 บาท ธงสฟา 30 บาท คาเรอขามฟาก 350 บาท. เร อด วนเจ าพระยา แต […]

ลองเรอ ดนเนอร เจาพระยา โปรโมชนลดกวา 50 คลกเลอกไดเลย ลกคากวา 95 กลบมาใชบรการซำและบอกตอ โปรรดบตรเครดตฟร มนใจงาน. ลองเรอ เจาพระยา บฟเฟต 2019 ลองเรอ ดนเนอร แมนำ. ซ นเซ […]