รววเดนทางดวยรถไฟฟาสายสมวง ไปตอ MRT สายสนำเงนเขาเมอง หลง. ผโดยสาร mrt สามารถเปลยนเสน ทางจากรถไฟฟามหานครสายเฉล มรชมงคล รถไฟฟาใตดน ไปยงรถไฟฟามหานครสายฉลองร ชธรรม รถไฟฟาสายสมวงฯ ได. ร ว วคอนโด ร ว […]

63- ศกดสยาม ชดชอบ รมว. เชอมตอรถไฟฟาสายสมวง ทสถานศนยราชการนนทบร แลวเลยวผานแยกแคราย วงไปตามถนนตวานนท จนถงหาแยกปากเกรด แลว. คอนโด ช วาท ย เรสซ เดนซ บางโพ อรรถรสของการใช ช ว […]