อยางไรกด สำหรบโรงแรมเซนทารา แกรนดฯ ไดมการจดทำกรมธรรมประกนภยความเสยงภยทรพยสน IAR ในลกษณะรวมรบประกนภย Co-insurance ซง. ไปเซนทรลเวลด bts ชดลม ออก. H M เส อฮ ดส เด ด ลดส […]