ณเดชน เผยวา ปใหมกลบขอนแกนครบ ไมไดมกจกรรมพเศษอะไร กกนขาวกบทบาน และมดนตรมาใหคณพอไดสนกๆไดเอนเตอรเทนเขาหนอย. อล อาหล เฉอนเจาภาพ 1-0 ตตวดวลบาเยรน รอบตดเชอกฟตบอลชงแชมป. ป กพ นในบอร ด Bie Sukrit Easther หวานจนฟน […]