รวมโครงการคอนโดตดรถไฟฟาสายสมวง บางใหญ-บางซอ-ราษฎรบรณะ โครงการบานเดยวใกลรถไฟฟาสายสมวง บางใหญ-บางซอ-ราษฎรบรณะ ทนา. ทำเลตดถนนใหญ ใกลทางดวนฉลองรชฯ และ รถไฟฟาสายสเขยว สถานสะพานใหม ระบบรกษาความปลอดภย. คอนโด Plum Condo พล มคอนโด แจ งว ฒนะ เฟสใหม […]