ตองบอกกอนเลยวา ผมไมมโปรอะไรเพอใหไดตวเครองบนถกหรอก แลวรววนกไมไดคารววสายการบน หรออะไรเลยแมแตเจาเดยว. เอ ปารณา ไกรคปต โอด ดฉนกคน วอนหยดใชคำวา ออทสตก มาคกคาม ดอยคา ลดศกดศรความเปนมนษย. ป กพ นโดย Idp ใน Ipd […]

ขอแนะนำเตนทรถมอ 2 ครบ ซอ Civic ES 02 มาจากเตนทครบซอมาประมาณ 1 เดอน วงขามแยก เดอะมอลงามครบ เกยวดครบผม ซวยแลวตร เขาเกย D รอมวง. ซอ-ขายรถมอสอง มรบประกนหลงการขาย รบจดไฟแนนท […]