ผานฟาบคเซนเตอร รานแรกขอแนะนำรานผานฟารานชอดงทคนในวงการหนงสอการตนรจกกนด รานนมจดเดนมากๆ ในเรองการให. 8 เทพอสรมงกรฟา เปนนยายกำลงภายในของประเทศจนทไดรบความนยมอกหนงเรอง ตวละครเอกของเรองคอ. Ah Dai ม งงะ นางฟ า 8เทพอสรมงกรฟานบเปนผลงานลำดบท11 จากนยายกำลงภายใน14เรองของกมยง ทเขาใชแรงบนดาลใจจากการใฝใจในพทธศาสนามาสรางเปนตวละคร. หนังสือ การ์ตูน 8 […]