ภมใจไทย เปดเวทเสวนา ชำแหละคารถไฟฟา ทเหมาะสม สะทอนปญหาคาโดยสารราคาแพง เทยบกบคาแรงขนตำ สรพงศ ลนจบตา กทมอยาง. ปจจบน คาโทรไปตางประเทศ ดวย 006 น ราคาเรมตนท 25 บาท ขนอยกบประเทศและเขตอกดวย ซงเมอเปรยบเทยบกบการโทร. จองต […]