คนน ชวตเวยร ชวตตดเทอรโบ XT-1 มาพรอมตวถงอลลอยด 24 Speed Shimano ดมอลลอยด ดสกเบรค และวงลออลลอยดแบบ 2 ชน TurboBicycle ชวตตดเทอรโบ. เชคราคารถยนตฮอนดา Honda City ทกรน เปรยบเทยบ […]