ดวยความบาบนทถบให Musk สงรถสปอรตพลงไฟฟาคนแรกออกสตลาด เขากขายมนไปในกวา 30 ประเทศทวโลก ทำยอดขายในยคทผคนยงมองยานพาหนะ. วนนเจเปกขอ รวว Tesla Model S รถยนตท ใชไฟฟา 100 เทคโนโลยใหมลาสด จาก อเมรกา ทกำลงจะนำเขามาขายในไทย นงแลวเปนไง […]

Shopee กฬาและกจกรรมกลางแจง กฬาจกรยาน จกรยาน จกรยาน เสอภเขา ไฮบรด ดสกเบรค SKYRIDE แฮนดแบบเสอภเขา ลอแบบเสอหมอบ สไตล วนเทจ 700c. ขายจกรยานเสอหมอบ สดเท นำเขาโดยตรงจากโรงงาน คณภาพ. Browse Folding […]