คณสาวๆ ทรกสสนเจดจาลองเลอก Tropix Bike จกรยานพบได รน Speedway 410 สแดงสดใส นำหนกเบาเพยง 1071 กโลกรม เฟรมอลมเนยม 6061 แขงแรงทนทาน ชด. นอกจากจกรยานแบบฟกซเกยร และเสอหมอบ ทมกจะไดรบความนยมจากบรรดานกปนแลว. บอกต […]