จกรยานพบขนาดเลกกระทดรด แถมมนำหนกเบาเพราะตวถงเปนอลลอยโลหะผสม แตแขงแกรงและทนรบแรงกระแทกไดด มาพรอมลอขนาด 20 นว และ. Gorilla AirWALK ลอ16นว จกรยานพบได เฟรมอลลอยดนำหนกเบาไมเปนสนม เฟรมอลลอยหนก103Kgnateebbike. บอกต อ Coyote จ กรยานพ บได 20 […]