พระบรมราโชวาท พระบรมราชโองการ หมายรบสง เปนตน. สมยรตน โกสนทรตอนตน รชกาลท 4. 1 พระราชพงศาวดารกร งศร อย ธยา Personalized Items Person Receipt 2393 2411 เชน […]