ตรงจดนคอ ถาเราม ครบาอาจารย ญาต. จดหมายสมครงานเขยนอยางไรใหไดงานกนละเนยะ OMG ยอมาจาก โอมายกอด นะคะ วนนไปเรยนขบรถมา อยากจะกรด เวลามรถใหญๆ มาขบ. Portfolio เรซ เม การออกแบบปกหน งส อ เค […]

House No46 Village No9 Noknoi Village Soi Ratchadapisek 66 Bang Sue sub-district Bang Sue district Bangkok10800. ผเขยนไมไดเปนโปรดานการเขยนภาษาองกฤษแตอยางใด บทความนเปนการสรปประสบการณทตวเองไดลองจากการทำงาน โดยเฉพาะอยางยง. เร […]

Battery electric vehicle BEV หรอ รถยนตไฟฟาบรสทธ pure electric vehicle หรอ รถยนตไฟฟาอยางเดยว only-electric vehicle หรอรถยนตไฟฟา. หนงสอเดนทาง passport หรอเอกสารทใชแทนหนงสอเดนทาง พรอมดวยสำเนาเฉพาะกรณทขอหนงสอแปลเปนภาษาองกฤษ. เร ยนภาษาอ […]