รถยนตไฟฟา สอง 10 รถยนตไฟฟาลวนทกำลงจะไดเหนคนจรงในอก 2 ปขางหนา รวมรายชอรถพลงงานไฟฟาทนาสนใจป 2020 ไมวาจะเปน Porsche Taycan Volvo XC40. ราคาจำหนาย 664000 บาท FOMM Concept One 2019 […]

ดอกเบยของการจดไฟแนนซรถยนตนน ไมไดขนอยกบเงนดาวนเพยงแคอยางเดยว แตยงขนอยกบอกหลายปจจยดวยกน ดงนจากตาราง. – โปรโมชน ดอกเบยเรมตน 069 ฟรประกนภยชน 1 เงนดาวน 30 176700 บาท ระยะเวลาผอน 84 เดอน คางวดตอเดอนอยท 5798 บาท. […]