จกรยานพบได 1 จด 20นว 24นว 26 นวพบได เฟรม hitenปรบเบาะแบบปลดเรว QR Quick Release บดแลวปรบไดเลย ไมตองใช. BMW จกรยานพบ เฟรมอลมเนยม ลอ26 นว นำหนกเบา […]