ชนดของเฟอง Type of Gears ดงทกลาวมาแลววาเฟองนนถอกำเนดขนมานานแลวและผานการปรบปรงทงในเรอง. สายเกยร จกรยาน ส แตน เล ส. บอกต อ Coyote จ กรยาน Cyclocross ขนาด 700c ต […]