โครงการรถไฟฟาสายสชมพ สวนตอขยาย ชวงศรรช-เมองทองธาน ระยะทาง 28 กโลเมตร วงเงน 33 พนลานบาท. อพเดทขาวรถไฟฟาสายสมวงชวงบางใหญ-บางซอ ยอดผโดยสารพง 4718 หลงเปดใหบรการสวนตอขยาย เตาปน-บางซอ พรอมอพเดทอตราคาโดยสาร. Http Www Pieamsuk Co Th […]