ผขบขรถในขณะเมาสราหรอของเมาอยางอน ตองระวางโทษจำคกไมเกน 1 ป หรอปรบตงแต 5000 บาท ถง 20000 บาท หรอทงจำทงปรบ และใหศาลสง. กฎหมาย ขบขขณะมนเมา เมาแลวขบ โทษเมาแลวขบ ใบอนญาตขบข บทความลาสด. เค กป […]