สาเหต คลชหมด ระยะเวลา 1-2แสนโล ควรเปนคลชใหม. สำหรบปญหาหรออาการถยนตสตารตไมตดทพบบอย มาจาก 4 สาเหตหลกของรถทผานการใชงานมาระยะเวลาหนง คอ 1. ต งคอยล เคร องต ดหญ า Youtube ในป 2020 […]