ตงเปาถายทอดเทคโนโลยพรอมมคมอการดดแปลงรถยนตไฟฟา EV Kit จำนวน 3 ชด ใหกบผประกอบการอรถยนตทมศกยภาพเพอนำไปทดลองเปลยน. เรยนฟร 15 อาชพ. ทำไมระบบ E Power ถ งไม ม เก ยร Car Of […]