สายทางไกลสายใหม เปนชอเรยกเครอขายรถไฟความเรวสงในประเทศญปนซงดำเนนงานโดย 4 กลม. แนนอนวาหากพดถงรถไฟความเรวสงทกคนตองนกรถไฟชนคนเซนของประเทศญปนแนๆ เพราะมนมชอเสยงโดงดงมานานหลายปแลว ชนคนเซน. แชร ประสบการณ น งรถไฟญ ป น 20 กว าขบวน ด วย Jr Pass […]

จกรยานไฟฟา รถไฟฟา ถอวาเปนยานยนตทเหมาะสมทสดสำหรบ การเดนทางระยะไกล – ไกล ขนอยกบแบตเตอร ไมใชนำมน ไมมไอเสย เงยบ. เทรนด จū สวนลดมากทสดประจำวนน จกรยานไฟฟา รนไหนด พบได ขบขงายและปลอดภย ยอดนยมจากผใชและรวว เคยตงคำถามวาทำไม. ราคาพ […]