ศกษาเนอหา เรองการเขยนจดหมายกจธระ จากใบความรใหเขาใจ ๓. ใชกระดาษขนาด 85 นว คณ 11 นว และใชหนาเดยว หากไมพอใหตอแผนทสองโดยมขอความทคางมาจากหนาแรกอยางนอย 2 บรรทด 1 ยอหนา. 8 ต วอ กษรส […]