รถไฟขบวน 777 หวรถจกรรน AC4400CW ยมมาจาก Canadian Pacific Railway สำหรบเสนทางสายรถไฟ เปนการสมมตขนชอ Allegheny and West Virginia Railroad แตสำนกงานใหญถายทำท Pittsburgh Pennsylvania. ไขปรศนา รถไฟหายไปในอโมงค […]