สภาพร วงษถวยทอง บม รบบทเปน ดรชลนธร. เรองยอ ดาวคนละดวง EP12 รกสามเสาบานปลาย. ป กพ นโดย Bbroseriesk ใน ละคร ในป 2021 รายชอนกแสดงละครเรอง ดาวคนละดวง วรนทร […]