นำตาทวมสดซงทงค โต บกกลางรายการ เรองเลาเชา. ขาวเชาวนหยด ออกอากาศ วนเสาร-อาทตย. เร องเล าเช าน Com เป นเส อเฮ ยสรย ทธ ช วยโปรโมทโดเมนเนมไทย เรยกเรตตง […]