สถานทตง เกาะทะล อำเภอเมอง จงหวดระยอง ประวตความเปนมา เมอ พศ. 2564 เวลา 1828 น. พบซากเร อโบราณ500ป ใต ทะเลบอลต ก สภาพด เหม อนเพ งจมเม […]