เรอธงสม เปนเรอดวนทจอดแทบจะทกทา คาโดยสารก 15 บาทตลอดสาย จะลงใกลไกลกทากราคาน. 1 สายเรอประจำทาง 4 สายเรอดวน และ 1 สายเรอทองเทยว ของเรอดวนเจาพระยา จอดเทยบทาระหวางทางแตกตางกน ตองสงเกตสของธงหนาเรอ. ล องเร อไหว พระ […]

เรอโดยสารมทงหมด 2 สายตลอดคลองแสนแสบ โดยผสารจะตองเปลยนสายททาประตนำ รถโดยสารประจำทางทเชอมตอทาเรอตาง ๆ สามารถดไดท. Chao phraya express boat. ยอมแล ว เร อด วนเจ าพระยา เส นทางนนทบ ร […]