เรอดำนำเปนเรอรบทสามารถปฏบตการในขณะทอยใตผวนำได สรางจากเหลกแตมความสามารถในการเคลอนทภายใตนำ เรอดำนำ ถกนำมา. ขาวเรอดำนำไทยชดแรกเดนทางแวะจอดประเทศฟลปปนส เรอดำนำของไทยชดแรกทง ๔ ลำ อนไดแก เรอหลวงสนสมทร เรอหลวงพลายชมพล เรอหลว. เร อหลวงว ร ณ ๑ ใน ๔ ของเร […]