ปลดยตธรรม สงเดง ผบคกคลองเปรม เขากร. ผบญชาการตำรวจนครบาล ยอมรบอยระหวางการขอหมายจบผรวมกระทำความผด คดเผาทรพยสนราชการหนาเรอนจำคลองเปรม พรอมยนยนตำรวจ. รวย รวย รวย สตางค เหร ยญพญาเต าเร อนหลวงป หล ว ว ดไร […]