เหร ยญพญาเต าเร อน หลวงป หล ว ปณ ณโก ร นเง นล าน เน อนวโลหะ สร าง พ ศ ๒๕๔๒ […]