บานพกตดนำ สไตรธรรมชาต บรรยากาศด เปนสวนตว โทร 087-1399937 คณบษบา. ทงบวแดงนครนายก ตงอย อำเภอบานนา นครนายก บรเวณรมทางหลวงแผนดนหมายเลข 3051 เปนทงบวแดงขนาด ประมาณ 5 ไร ทมดอกบวสชมพบานสะพรง. 5 ท […]