พระท น งด ส ตมหาปราสาท เร อนยอดพระมหาปราสาท ก ฎาคาร ม ร ปทรงต องด วยศ ลปะล กษณะอ นว จ ตรงดงาม