ณ ตลาดนำ มหานคร หวตะเข ถนนลาดกระบง เปนสถานท ทนา. ครวญแทนความรสก ปลกหวงสำนก เมอครงยงเดก. ขอโทษ นภ พรชำน Wmv คอรดเพลงใหมลาสด คอรดงายๆ เปลยนคยได เพมคย ลดคย เลนงายๆ […]