เรอกรมเจาทา-ข43 is another project built by MitsDecisions Co. เขตเชยงรายภายใตการอำนวยการของ นอจรฐฏ ผกทอง ผบนรขเขตเชยงราย นำโดย นทภาณฑต ทพยวงษทอง รรกหนสนเรอเชยงแสน จดกำลงลาดตระเวนใน. Ufabet123 แด ใจส […]

ประกาศผชนะการเสนอราคาซอเชอกผกเรอPP Mooring Rope จำนวน 1 มวน สำหรบใชปฏบตงานทเรอเจาทา ข8 หนวยขดลอกรองนำตำมะลง จงหวดสตล. กรมเจาทา เรงสรางเรอโดยสารหางยาวไฟฟา นำรอง 3 ลำ พรอมขยายเพม 8-10 ลำในอนาคต ยกระดบทองเทยวสเขยว ปลอดภยไรมลพษ […]