จกรยานพบได มาพรอมกบวงลออลลอยด ขนาด 16 นว เกยร 1 สปด ตวเฟรมและตะเกยบหนาทำมาจากสแตนเลสสตล เบรกหนา-หลงแบบวเบรก ตวจกรยานม. จกรยานพบไดขนาดเลกกระทดรด จากแบรด Trinx อก 1 รนทนาสนใจ มนำหนกเบา โดยตวถงเปนอลมเนยมอลลอยด ลอ […]