09 52 96 29 755 ฝนเหนงรด ทำนายฝน วา ถาเปนคนโสดจะไดพบเนอคในกะทนหน ใหสงเกตความฝนวา ถางรดสวนสง. ซอเลขทาย 38 รวม 5 ใบ เพราะถอเคลดวา ถาฝนเหนรถ. ซาร ล […]