อนมตราง พรฎเวนคนทดน เพอกอสรางรถไฟฟาสายสมวงใต ชวงเตาปน-ราษฎรบรณะ ระยะทาง 236 กโลเมตร กม. แบงสราง 6 สญญา เรมเวนคนปน 15 หมนลาน บม 3 จงหวด. ป กพ นโดย […]