สงครามเวยดนาม Chiến tranh Việt Nam เปนสวนหนงของ สงครามอนโดจน และสงครามเยน. สงครามสงสอนระหวางจนและเวยดนาม บทเและบรรยายโดย ศนโรจน ธรรมยศ. Pin By โอ ค เว อ ออ On […]

F-15 เปน สดยอดเครองบนของโลกครบ F-15 มประวตการรบทไมมใครเทยบได คอ ยงเครองบนขาศกตกไปทงหมด 95 ลำ และไมเคยถกยงตกเลย. นอกจากนยงมนาคม 2012 เครองบนเพชรประกาศวาพวกเขามการพฒนารน Fly-by-wire ของ DA42 โดยมจดประสงคในการลดอตราการเกดอบตเหตเครองบนแสง. Great Patriotic War […]

โดยเสนทางทผมใชในขาไปคอ หวลำโพง-เชยงใหม-เชยงรายไทย-เชยงของ-หวยทรายลาว-คณหมง-อรมซจน-อลมาต-อสตานา คาซคสถาน-มอสโก. ปจจบนประเทศลาวมเพยงเสนทางรถไฟทเชอมตอมาจากโครงขายของรถไฟไทย ซงเปนเสนทางหนองคาย – ทานาแลง ระยะทาง 35 กโลเมตร เปนรถไฟทาง. รถไฟไทย อยางไรกตาม คาดวา เสนทางรถไฟจนลาวจะกอสรางแลวเสรจและเปดใหบรการไดในชวงปลายป 2564 ดงนน ประเทศไทยจงจำเปนตองเรงสรางเสน. ทาง รถไฟ […]