ถำกระแซ ตงอยในอำเภอไทรโยค เปนถำเลกๆ ตงอยรมหนาผาใกลกบทางรถไฟ เคยเปนทพกของเชลยศก ในชวงทมการสรางทางรถไฟสายมรณะ. ตหาครงผานไป ลงกยงไมมา จนถง 0545 น ลงกมารบแลว โคตรดใจเลย เพราะเราจะตองขนรถไฟเทยวแรก ไปถำกระแซ. น ำตกเหวอ อ ำ ปราจ […]

รถบส จาก ฝาง เชยงใหม. เปนรถสองแถวสเหลอง เวลาบรการ 1030-1230 น. รถต สาย 739 ช วงนครศร ธรรมราช ตะก วป า เชคตารางเดนรถปละระยะเวลาในการเดนทาง เปรยบเทยบราคาตวรถไฟ รถบส […]

บรษท รถไฟฟาใตดนไทเป ไมพอใจทคายหนง av ของญปน สรางฉากคลายกบภายในรถไฟฟาของบรษทเกนไป จนคนคดวาถายทำสถานทจรง. ดานบนนเปนการบอกเวลาในภาษาญปนแบบตามเขมนาฬกา 12 ชวโมง ในการบอกเวลาสำหรบตารางเครองบน หรอรถไฟฟา เปนตน มกเปนการบอกเวลา. เท ยวย อนย คหน งว นในโตเก […]