หากมาดวารถยนตไฟฟาปจจบนมเทาไร ปป 2011 รถยนตไฟฟาสะสมทวโลกประมาณ 51 ลานคน อยในประเทศจนเกนครงประมา 23 ลานคน อยในยโรป. อนสรณ ไดกลาวถงผลของรถยนตไฟฟา EV ทจะมตอเศรษฐกจไทย วาหากรฐบาลและภาคเอกชนขาดการเตรยมความพรอมตอพลวตของเทคโนโลยใหมๆ. พ พ ธภ ณฑ ห […]

ไฟเขยวใชจายเงนกองทนเพอสงเสรมอนรกษพลงงานปงบฯ 64 วงเงน 6500 ลบ. 2554 ประกอบดวย รถไฟฟาสายสมวงตอน 1 และตอน 2 รถไฟฟาสายสแดงสวนตอขยายดานตะวนออก สวนตอขยายตะวนออก. Pdf File แนวข อสอบพน กงานการเง น รฟม […]